สำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ตู้ ปณ.70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 โทรศัพท์ (053) 942650-3 โทรสาร (053) 222774
 หน้าหลัก งานวิจัย ข่าววิชาการทั่วไป ตรวจสอบงานวิจัย เว็บลิ้งค์  แบบฟอร์ม อีเมลล์  ฟิสิกส์เพื่อผู้ประกอบการ เอกสารเผยแพร่  Q&A  E-Office ข่าวรับสมัครงาน
 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ศฟ.)
Thailand Center of Excellence in Physics (ThEP)
สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.)
Postgraduate Education and Research Development Office (PERDO)

อาคารที่ทำการสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์


แนวทางของศูนย์ ThEP
        ศูนย์ ThEP เป็นศูนย์การวิจัยและศึกษาด้านฟิสิกส์ในระดับสูง (advanced study) เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล อันจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้วงการวิชาการไทยมีส่วนร่วม อย่างมีศักดิ์ศรี ในเวทีโลก และสะท้อนกลับเป็นการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเทคโนโลยีของชาติแบบพึ่งพาตนเองได้ซึ่งเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน
        ศูนย์ ThEP มีแนวทางการดำเนินงานในลักษณะภาคีสถาบันอุดมศึกษา/วิจัย (academic consortium) ในช่วงเริ่มต้นดังเช่นปัจจุบัน ได้มุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมแบบต่อยอดในด้านที่มีทรัพยากรบุคคล/อุปกรณ์เครื่องมือต้นทุนและมีผลผลิตงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอยู่เดิมแล้วและมีแนวทางที่สนับสนุนและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ ซึ่งได้รวมกลุ่มกันเข้าเป็นศูนย์วิจัย 5 ด้าน ดังต่อไปนี้


        ด้วยแนวทางดังนี้ กิจกรรมวิจัย/ศึกษา ของศูนย์ ThEP จะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สร้างนักฟิสิกส์รุ่นใหม่ เป็นแหล่งส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของห้องปฏิบัติการวิจัยทางฟิสิกส์ใหม่ๆ เสริมความเข้มแข็งให้แก่วงการฟิสิกส์ศึกษาของประเทศ และ เกิดมีประสพการณ์ที่ช่ำชองเชี่ยวชาญอันจะสามารถนำไปใช้สนับสนุนอุตสาหกรรมของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมได้
สำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ตู้ ปณ.70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
โทรศัพท์ (053) 942650-3 โทรสาร (053) 222774