การประชุมนานาชาติ The 19th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams

23 พฤศจิกายน 2558

 

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนการจัดการประชุมนานาชาติ The 19th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB2015) ระหว่างวันที่ 22-27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ The Empress Grand Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่


          การประชุมนานาชาติ The 19th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams หรือ SMMIB2015 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์จากนานาชาติและผู้ที่สนใจได้ร่วมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพื้นผิวของวัสดุโดยใช้ลำไอออน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างสถาบันต่างๆ ในระดับสากล โดยมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจากทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 200 คน อาทิ ประเทศญี่ปุ่น จีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา โปแลนด์ ไต้หวัน รัสเซีย สวีเดน เกาหลีและ อินเดีย เป็นต้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากนักวิจัยชั้นนำจากทั้งในและต่างไประเทศในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และการบรรยาย

 

         โดยในงานดังกล่าว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมพิธีเปิด

 

 

จำนวนทั้งหมด 13 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม