สรุปข่าว“การฝึกอบรมเครื่อง XPS”

19 มกราคม 2560

 

            เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เครื่องวิเคราะห์ผิววัสดุ XPS และเทคนิคการวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้อง” เพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์เครื่อง XPS ให้แก่คณะนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคุณชาญวิทย์ ศรีพรหม เจ้าหน้าที่ประจำเครื่อง XPS เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยนิวตรอน-2 ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

จำนวนทั้งหมด 4 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม