บรรยากาศสัมมนา เรื่อง “Graphene Plasmon-Based Free-Electron IR to X-ray Laser”

6 มีนาคม 2560

 

             ด้วย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และ ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (NECTEC) ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง “Graphene Plasmon-Based Free-Electron IR to X-ray Laser” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องบุษกร อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงระดมความคิดเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต

             โดย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้กล่าวเปิดงานและเป็นผู้ดำเนินการในการระดมสมองในเรื่องดังกล่าว

 

 

จำนวนทั้งหมด 12 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม