การตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ของคณะอนุกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 พฤษภาคม 2560

 

           เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 คณะอนุกรรมการอำนวยการ โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ) นำโดยศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน และนายเขมทัต สุคนธสิงห์รวมทั้งคณะกรรมการ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์  วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กล่าวต้อนรับ และรศ.ดร.สมศร สิงขรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ในช่วงที่ผ่านมา ดังนี้

1)  ความเป็นมา พันธกิจ และขอบเขตการดำเนินงานของศูนย์ฯ

2)  ความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

3)  การบริหารจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์

4)  ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

5)  ทิศทาง แผนการดำเนินงานในอนาคตและแนวทางในการดำเนินงาน

              รวมทั้งได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพต่อไป อนึ่งคณะกรรมการได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในเครือข่ายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

 

 

 

จำนวนทั้งหมด 12 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม