บรรยากาศงานประชุมประจำปีของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

3 กรกฎาคม 2560

 

               ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้เข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการ ในงานประชุมประจำปีของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย”  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์รูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้เรียนเชิญพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  โดยมีผู้แทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 2,000 คน ประกอบด้วย  คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนจากภาครัฐ และสื่อมวลชน ภายหลังการกล่าวปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการหน้าห้องประชุม ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดบูธเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาฐานฟิสิกส์ที่จะตอบโจทย์ปัญหา/ความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตจำนวน 2 บูธ คือ บูธหมายเลข 2  ในหัวข้อ "ฟิสิกส์นาโนเพื่อชุมชน...เกษตรกรไทยเข้มแข็ง ยั่งยืน ด้วยนาโนซิงค์ออกไซด์ " และบูธหมายเลข 18 ในหัวข้อ "เทคโนโลยีฐานฟิสิกส์เพื่ออนาคต...Disruptive Technology สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน" ซึ่งได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แวะมาชมทั้ง 2 บูธ โดยเฉพาะที่บูธหมายเลข 2 ซึ่งท่านได้กรุณาให้เกียรติร่วมถ่ายรูปหมู่กับนักวิจัยและเกษตรกรจากหลายจังหวัดที่ได้มาร่วมเฝ้าบูธอยู่ด้วย

 

 

 

จำนวนทั้งหมด 44 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม