บรรยากาศงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

11 กรกฎาคม 2560

 

            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาสู่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสรุปผลงานวิจัย และแนวทางการดำเนินงานในอนาคตให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบและแสดงความคิดเห็น อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่สาธารณชน ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดให้เกิดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต

            ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้จัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในหัวข้อ " เกษตรและอาหาร "  ประกอบด้วยงานวิจัยเรื่อง “ข้าวกลายพันธุ์” และ “นาโนซิงค์ออกไซด์”  

 

 

จำนวนทั้งหมด 16 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม