ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

24 กรกฎาคม 2560

 

             เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและคณะ เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โดยรศ. ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและผู้ร่วมวิจัยให้การต้อนรับ ซึ่งในการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้มีการปรึกษาหารือด้านต่าง ๆ  รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวข้อ "บทบาทของ Fundamental Sciences ในการพัฒนาประเทศ"  ซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้จะส่งผลกระทบในแง่ดีต่อการพัฒนางานวิจัยของประเทศในลำดับต่อไป

            สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่และภารกิจหลักที่สำคัญคือการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี และมีภารกิจอื่นที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศดังนี้
           1. สำรวจศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการเสนอแนะนโยบายมาตรการทางเศรษฐกิจ และสังคมในการพัฒนาประเทศ
           2. วิเคราะห์ ประเมินแผนงานและโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
           3. ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนงานโครงการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
           4. การประสานการพัฒนาเพื่อให้เกิดมีการแปลงแผนพัฒนาฯไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพได้เกิดความรู้ความเข้าใจตลอดจนเสริมสร้างให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

 

 

จำนวนทั้งหมด 23 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม