บรรยากาศงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0

27 กรกฎาคม 2560

 

            ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ รวม 11 ศูนย์ กับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 เรื่อง "Smart life by CoE (Thailand 4.0)" ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  เพื่อแสดง เผยแพร่ผลงานวิจัย และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้จัดนิทรรศการ ในหัวข้อ เรื่อง " เทคโนโลยีฐานฟิสิกส์เพื่ออนาคต...Disruptive Technology สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน ”  

 

              สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นองค์กรหลักที่ชี้นำการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

              1. จัดทำข้อเสนอนโยบายและมาตรฐานการอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการอุดมศึกษา รวมทั้งดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระดับอุดมศึกษากับต่างประเทศ

 

              2. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน

 

              3. ประสานและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพนักศึกษา รวมทั้งผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษในระบบอุดมศึกษา แลประสานส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

 

               4. เสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและยกเลิกสถาบันอุดมศึกษาและวิทยาลัยชุมชน

 

               5. ดำเนินการเกี่ยวกับติตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการอุดมศึกษาตามที่คณะกรรมการการการอุดมศึกษามอบหมาย รวมทั้ง การรวบรวมข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการอุดมศึกษา

 

 

จำนวนทั้งหมด 17 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม