บรรยากาศการประชุมระดมสมอง Consultant Meeting on Radiative Cooling Films ครั้งที่ 1

29 สิงหาคม 2560

 

                 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “Radiative Cooling Films” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม P603 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ อยู่ดี เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย หลากหลายสถาบัน  ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Radiative Cooling Films  และร่วมกันกำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของรากฐานองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

 

 

จำนวนทั้งหมด 25 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม