บรรยากาศการประชุมระดมสมอง Consultant Meeting on Bio-Medical Physics for Aging Society ครั้งที่ 1

30 สิงหาคม 2560

 

                    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “Bio-Medical Physics for Aging Society” ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ  ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย หลากหลายสถาบัน  ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้าน Bio-Medical Physics for Aging Society  และร่วมกันกำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของรากฐานองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

 

 

จำนวนทั้งหมด 24 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม