บรรยากาศการประชุมระดมสมอง Consultant Meeting on Quantum Computing ครั้งที่ 1

11 กันยายน 2560

 

                 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “Quantum Computing” ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 ณ  ห้องประชุม Garden II ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย หลากหลายสถาบัน  ซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และจะได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเข้มแข็งของรากฐานองค์ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

 

 

จำนวนทั้งหมด 9 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม