ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ เข้าพบกับรองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ

19 กันยายน 2560

 

          เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10.30 - 11.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะได้เข้าพบ ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกีนรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ในระยะที่ 2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยทางฟิสิกส์ไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากลต่อไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 3 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม