Consultant Meeting on Radiative Cooling Films ครั้งที่ 2

2 ตุลาคม 2560

 

                    ปัจจุบันปัญหาของสภาพสิ่งแวดล้อมที่นับวันมีแต่จะร้อนขึ้น ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบเชิงลบในหลายด้าน และให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาด้านระบบทำความเย็นในหลายมิติ ดังเช่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 หน่วยประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร  ศูนย์ฯได้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “Radiative Cooling Films” เป็นครั้งที่ 2  เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ทางด้าน Radiative Cooling Films โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ อยู่ดี  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อการอุตสาหกรรม เป็นผู้ประสานงาน และมี ดร.ขัติยา ไกรกาญจ์  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานบริหารสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม เป็นที่ปรึกษาฝ่ายอุตสาหกรรมในการระดมความคิดครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย จากหลายสถาบัน  รวมทั้งจากภาคอุตสาหกรรม จำนวน 17  คน ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 33 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม