Consultant Meeting on Bio-Medical Physics for Aging Society ครั้งที่ 2

6 ตุลาคม 2560

 

              ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในด้านการดูแลสุขภาพ และการรักษาทางการแพทย์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์จึงได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางฟิสิกส์ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะของสังคม คุณภาพชีวิตของประชากร เช่น เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30-14.00 น. ณ  ห้องประชุม K101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “Bio-Medical Physics for Aging Society” เป็นครั้งที่ 2  เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ทางด้าน Bio-Medical Physics for Aging Society โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์   ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อสังคมและการแพทย์ เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย จากหลายสถาบัน  จำนวน 16  คน ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 31 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม