ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ พบปะนักวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

11 ตุลาคม 2560

 

                     เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 - 15.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ  ได้เข้าพบ ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

                      ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์และปรึกษาหารือกับคณาจารย์ของภาควิชาฯ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ในระยะที่ 2 และได้สนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย เพื่อให้ฟิสิกส์ไทยมีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากลได้

 

 

จำนวนทั้งหมด 11 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม