Consultant Meeting on Quantum Technology and Quantum Computing ครั้งที่ 2

16 ตุลาคม 2560

 

               ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการวิจัยด้านวิชาฟิสิกส์พื้นฐานมาโดยตลอด เพราะเป็นบ่อเกิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ๆ ดังเช่นวิชากลศาสตร์ควอนตัม (Quantum Mechanics) ที่แต่ก่อนเคยคิดกันว่ามีอยู่แต่ในตำราเท่านั้น เป็นทฤษฎีที่มีประโยชน์เฉพาะใช้อธิบายสิ่งของขนาดเล็กตั้งแต่ระดับอะตอมลงไป  แต่ปัจจุบันองค์ความรู้ของวิชานี้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมากมาย จนสามารถทำการทดลองในห้องปฏิบัติการวิจัยได้แล้ว  เชื่อกันว่าเทคโนโลยีควอนตัมจะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่สำคัญมาก ดังนั้นเมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม P610  ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์ฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “Quantum Technology and Quantum Computing” เป็นครั้งที่ 2    เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยและผู้ประกอบการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ทางด้าน Quantum Technology and  Quantum Computing โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์พื้นฐาน เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย จากหลายสถาบัน  จำนวน 21  คน โดยได้ร่วมกันกำหนดทิศทาง/ เป้าหมาย/ ยุทธศาสตร์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 46 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม