Consultant Meeting on Radiative Cooling Films ครั้งที่ 3

24 ตุลาคม 2560

 

                  เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาของประเทศเขตร้อนและสนับสนุนนโยบายประหยัดพลังงานของโลก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์จึงให้ความสำคัญและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับแนวทางใหม่ๆของระบบทำความเย็นมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้มีการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดในหัวข้อ “Radiative Cooling Films” เป็นครั้งที่ 3  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม K102 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไทย) กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้าน“Radiative Cooling Films” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ อยู่ดี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อการอุตสาหกรรม เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย จากหลายสถาบัน จำนวน 16 คน เพื่อเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทาง/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์  เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 27 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม