Consultant Meeting on Sustained Physics Education Reform

16 พฤศจิกายน 2560

 

             พันธกิจหลักหนึ่งของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์คือการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ในวงการการศึกษาของประเทศ เพราะวิชาฟิสิกส์เป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างศักยภาพให้กับทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงด้วยตนเอง  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์จึงให้การสนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาระดมความคิดในหัวข้อ “Sustained Physics Education Reform” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม P603 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ดุษฎี สุวรรณขจร  ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์ศึกษา  เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิจัย จากหลายสถาบัน จำนวน 15 คน เพื่อเป็นการร่วมกันกำหนดทิศทาง/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์  เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของประเทศที่เป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 34 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม