การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรมการทำความเย็นด้วยระบบแม่เหล็ก ครั้งที่ 1

29 พฤศจิกายน 2560

 

                 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรมการทำความเย็นด้วยระบบแม่เหล็ก (Innovative Physics for Magnetic Cooling Industry) จำนวน 4 โครงการ ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี

                  ศูนย์ฯ จึงได้จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยทั้ง 4 ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสาขาฟิสิกส์ สำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขจรยศ อยู่ดี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่อการอุตสาหกรรมเป็นประธาน และมีหัวหน้าโครงการทั้ง 4 โครงการคือ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติวิทย์ มาแทน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล และดร.ธนิดา เจริญสุข  พร้อมคณะทำงาน รวมจำนวน 11 คนเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ โดยทั้ง 4 โครงการวิจัยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในการนี้ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางในการดำเนินงานร่วมกันของโปรแกรมวิจัยในอนาคตด้วย

                  สุดท้าย ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ใช้โอกาสนี้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และห้องปฏิบัติการวิจัยแสงสยามของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ด้วย  

 

 

จำนวนทั้งหมด 13 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม