บรรยากาศงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีควอนตัม (The 2nd Workshop on Quantum Technologies)

8 มกราคม 2561

 

          ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีควอนตัมที่พัฒนามาจากงานวิจัยฟิสิกส์ของอะตอม-โมเลกุล-แสง อันเปรียบได้กับกระดูกสันหลังของเทคโนโลยีอุบัติใหม่มากมาย จะนำมนุษย์ไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ หลากหลายด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์ไปอย่างมาก ดังนั้น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ และสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีควอนตัม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านวิจัย  รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาด้านวิจัยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนายกสมาคมฟิสิกส์ไทย และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ การสัมมนามีจุดประสงค์ให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสารการวิจัย และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีควอนตัม รวมทั้งกำหนดแนวทาง/เป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ เพื่อการวิจัยและพัฒนาที่เป็นรูปธรรมของประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนุกูล หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม (Quantum-Atom Optics Laboratory ; QAO) และนายจิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ แห่งศูนย์เทคโนโลยีควอนตัม มหาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งในการสัมมนาเชิงปฏิบัติครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 50 คน ประกอบด้วย นักศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ นักวิจัยไทย และผู้บริหารบริษัท สยามราชธานี จำกัด

          ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนุกูล ได้นำชมห้องปฏิบัติการวิจัยแห่งใหม่ของ QAO บนชั้น 2 ของอาคารปฏิบัติการ กลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Central Science Laboratory) ที่ใหญ่กว่าเดิมประมาณ 3 เท่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จากคณะวิทยาศาสตร์ และด้านงบประมาณจัดหาอุปกรณ์หลักบางส่วนและการตกแต่งภายในจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเอกชนผู้มีวิสัยทัศน์

 

 

จำนวนทั้งหมด 49 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม