ผู้อำนวยกา​รศูนย์ความ​เป็นเลิศด้​านฟิสิกส์และคณะ ปฎิบัติงาน ณ DESY ประเทศเยอรมณี

30 พฤษภาคม 2561

 

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน ผู้อำนวยกา​รศูนย์ความ​เป็นเลิศด้​านฟิสิกส์และคณะ เดินทางสู่ DESY (Deutsches Elektronen-Synchotron) เมือง Zuethen ณ ประเทศเยอรมณี เพื่อเข้าร่วมการประชุม PITZ เป็นชื่อย่อของกลุ่มงานวิจัย Photo Injector Test Facility in Zeuthen มีสมาชิกที่เป็นนักฟิสิกส์เครื่องเร่งอนุภาคและเลเซอร์ จาก 12 ห้องปฏิบัติการวิจัยใน 6 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี รัสเซีย ฝรั่งเศส อังกฤษ บุลกาเรียและไทย จุดประสงค์หลักของ PITZ คือการพัฒนาและทดสอบหัวจ่ายอิเล็กตรอน (electron injector) สมรรถนะสูงให้กับโครงการ European X-Ray Free Electron Laser (X-FEL) ณ เมือง Hamburg ประเทศเยอรมณี

 

 

จำนวนทั้งหมด 10 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม