งานประชุมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

24 สิงหาคม 2561

 

        ในงานประชุมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายระดับหมู่บ้านของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีสมาชิกสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้านจำนวนประมาณ 1,000 คน มาร่วมประชุมกันที่โรงยิมเนเซียม อ. เมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายอานัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ นั้น

 

        รายการสำคัญหนึ่งของงานนี้ก็คือพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “MOU พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกรและบุคลากร” ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

 

        ตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  รองศาสตราจารย์ ดร.สมศร สิงขรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

        โดยเนื้อหาสำคัญของ MOU ดังกล่าวเกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนให้เกษตรกร จ. ราชบุรี ผ่านทางสภาเกษตรกร จ. ราชบุรีได้มีโอกาสได้ใช้ข้าวคุณภาพสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ คือดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง นักวิจัยหลังปริญญาเอก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ทั้งนี้เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

 

        ข้าวสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ได้แก่ หนึ่ง ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลาย FRK-1 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าหอม อมิโลสต่ำ ไวต่อช่วงแสง ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับพันธุ์ปทุมธานี 1 และมีสารหอม 2-acetyl-1-pyrroline มากกว่าพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข6 เหมาะสำหรับใช้เพื่อการบริโภค สอง ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย MSY ซึ่งเป็นข้าวเจ้าหอมอมิโลสสูง ไม่ไวต่อช่วงแสง เหมาะสำหรับผลิตเป็นขนมจีน และสาม ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย OSSY-23 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าอมิโลสสูง ไม่ไวต่อช่วงแสง มีแนวโน้มให้ผลผลิตสูง สำหรับผลิตเป็นข้าวพาร์บอยล์และข้าวอาหารสัตว์ ข้าวสายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นต้นตำรับเพียงแห่งเดียวในประเทศ

 

       ในโอกาสนี้ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี และ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง ได้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่องข้าวพันธุ์กลายดังกล่าวในรูปแบบการบรรยาย และศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยด้านข้าวพันธุ์กลายดังกล่าวด้วย

 

        ส่วนภาคบ่ายได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงขยายพันธุ์ข้าว FRK-1 ที่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นำชมโดย คุณไชยวิทย์ บัวงาม ประธานกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชมห้วยไผ่

 

 

จำนวนทั้งหมด 21 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม