ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก

19 ตุลาคม 2561

 

        เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดแสดงผลงานศูนย์ความเป็นเลิศ 11 ศูนย์ ภายใต้โครงการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมี ศาสตราจารย์กิตตคุณนายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม" จากนั้นลำดับต่อไปเป็นการอภิปรายในหัวข้อเรื่อง "เส้นทางสู่การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก : เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม" โดย ดร.จำนง พวงพุก ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักแผนส่วนรวมและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, คุณนล เรืองเนาวรัตน์ Urban Development Manager บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณปราโมช ร่วมสุข ประธานสถาบันทุเรียนไทย โดยมี รศ.ดร.เพียงพัตร สุขรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 388 คน ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาย่อย 4 กลุ่ม คู่ขนาน โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้ร่วมบรรยายกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในหัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตผลไม้พรีเมี่ยม" ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย จำนวน 61 คน

 

 

จำนวนทั้งหมด 22 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม