การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ในหัวข้อ Consultant Meeting on Applications of Short Pulse Laser

2 พฤศจิกายน 2561

 

        ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสัมมนา หัวข้อ Consultant Meeting on Applications of Short Pulse Laser โดยมีวิทยากรพิเศษ Dr.Matthias Gross จากสถาบันวิจัย DESY ประเทศเยอรมัน ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยาย โดยในช่วงเช้าของวันพุธนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์  วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษจากคณาจารย์และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีหัวข้อคือ การศึกษาโลหะออกไซด์และโลหะซัลไฟด์เชิงคำนวณสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ โดย ดร.อิทธิพล  ฟองแก้ว, Exploration of Novel Quantum States in Transition-Metal Dichalcogenides and Oxides for New-Generation-Electronics Development โดย ดร.ธนชาติ  เอกนภากุล และ Development of Advanced Permanent Magnet based on Fe-N Compound โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร  ส่งสิริฤทธิกุล จากนั้นในช่วงบ่าย Dr. Matthias  Gross และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ริมแจ่ม และ ดร.นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล ได้เข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการในอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และ เทคโนโลยีการเกษตร (F-10) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

        ในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี มีการบรรยายเชิงวิชาการโดยมีหัวข้อการบรรยายคือ Applications of Lasers at Accelerators โดย Dr.Matthias  Gross จากสถาบันวิจัย DESY, Plan of Laser R&D Program at Chiang Mai University โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร  ริมแจ่ม และ ดร.นฤพล  ฉัตราภิบาล จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 3rd Generation Light Source and Future Plan for Electron Source โดย ดร.ฐกลวรรธน์ จันทร์วัฒนะ จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, Applications of Laser for Materials Characterization at NECTEC โดย ดร.นพดล นันทวงศ์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, โปรแกรมการวิจัยด้านเลเซอร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จากนั้นในช่วงบ่าย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์  วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าพบปะ ศ.น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนอย่างเป็นทางการ สุดท้ายในช่วงเย็น คณาจารย์ผู้มีส่วนร่วมทุกท่านได้เข้าประชุมสรุปผลการสัมมนาร่วมกัน

 

 

จำนวนทั้งหมด 27 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม