ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ เข้าพบรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

11 ธันวาคม 2561

 

        ในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม ถึง 7 ธันวาคม 2561 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ  ได้เข้าพบ ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาของวิชาฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยและศูนย์ฯ

 

        ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และ ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในโครงการระยะที่ 2 และได้สนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย เพื่อให้ฟิสิกส์ไทยมีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากลได้

 

 

จำนวนทั้งหมด 13 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม