การอบรมอาหารหมักต้นทุนต่ำแก่เกษตรกรเลี้ยงโคที่ จ.อุตรดิตถ์

17 มกราคม 2562

 

        เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม พ.ศ. 2562 หน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย หัวหน้าหน่วย พร้อมกับคณะนักวิจัย ได้แก่ ดร. กันตา แสงวิจิตร นางสาวชนันภรณ์ ทองโรจน์ และนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ได้เดินทางไปจัดอบรมการผลิตอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโค พร้อมสาธิตขั้นตอนการทำให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโค อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คนด้วยความสนใจเป็นอย่างมาก เป้าหมายก็เพื่อลดภาระค่าอาหารเลี้ยงโคของเกษตรกร ด้วยการใช้อาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตรตามฤดูกาล ซึ่งมีต้นทุนตํ่า ทั้งนี้มีความพิเศษอยู่ที่กระบวนการหมักเกิดจากการใช้จุลินทรีย์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาพลังงานตํ่า  ซึ่งทางหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ  มหาวิทยาลัยพะเยา คิดค้นพัฒนาขึ้นเองแต่เพียงแห่งเดียวทั้งด้านเทคนิควิธีและเครื่องมือหลัก

 

        จุลินทรีย์ดังกล่าวได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้มีลักษณะที่เหมาะกับการทำอาหารหมักจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ย่อยยาก เช่น เปลือกและซังข้าวโพด เปลือกทุเรียน เป็นต้น โดยที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นมีเปลือกข้าวโพดและเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งที่ผ่านมามักกำจัดโดยการเผาทำลายซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ

 

        นอกจากนั้นได้แลกเปลี่ยนความรู้และสอบถามถึงปัญหาที่เกษตรกรต้องการให้แก้ไข  พบว่าเกษตรกรต้องการลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารและต้องการอาหารหมักที่สามารถผลิตได้เร็วขึ้น ตามปกตินั้นเกษตรกรต้องหมักเปลือกข้าวโพดเป็นเวลา 21 วันก่อนนำไปใช้ โดยส่วนของซังข้าวโพดต้องทิ้งไปเนื่องจากมีความแข็งมากและวัวไม่ชอบกิน  แต่จากการใช้จุลินทรีย์ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยเทคนิคพลาสมาพลังงานต่ำดังกล่าว  สามารถนำอาหารหมักมาให้วัวกินได้ในระยะเวลาเพียงประมาณ 10 วันเท่านั้น

 

        โครงการพัฒนาคุณภาพพันธุ์แบคทีเรียนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและเทคโนโลยีจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรต้องการได้

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม