ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ พบปะนักวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

22 มกราคม 2562

 

       ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของ ผศ.ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ ในโครงการวิจัย: การพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกแบบผสมและเทคนิคการพิมพ์สามมิติ เพื่อประดิษฐ์ผ้าใบทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริก สำหรับประยุกต์ใช้ในระบบปรับอากาศยานยนต์ ของโปรแกรมวิจัย : นวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นและแหล่งพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และผศ.ดร.รัชนก สมพรเสน่ห์ ในโครงการวิจัย: อุปกรณ์พลาสมอนที่ทำจากกราฟีนเพื่อการพัฒนาเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านความถี่เทระเฮิร์ต ของโปรแกรมวิจัย : นวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้งานในอุตสาหกรรมและงานวิจัย  เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในโครงการระยะที่ 2 และได้สนับสนุนให้คณาจารย์ขอทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย เพื่อให้ฟิสิกส์ไทยมีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากลได้

 

 

จำนวนทั้งหมด 7 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม