ติดตามความก้าวหน้าของการทดลองขยายข้าวพันธุ์กลาย “โครงการวิจัยฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวคุณภาพ” และส่งมอบพันธุ์ข้าวให้แก่สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

21 มกราคม 2562

 

        เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการประเมินผลของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล คุณเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการอำนวยการศูนย์ฯ คุณอภิเดช ไม้หนองกอย ผู้จัดการสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และกรรมการบริหารศูนย์ฯ สมทบโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร สมศร สิงขรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ และผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และคุณวัชนันท์ เรืองกูล เจ้าหน้าที่เทคนิคของศูนย์ฯ ได้เดินทางไปที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการทดลองขยายข้าวพันธุ์กลายที่ให้กำเนิดโดย “โครงการวิจัยฟิสิกส์นวัตกรรมด้วยลำไอออนพลังงานต่ำสำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวคุณภาพ” ที่จ. ราชบุรี หลังจากที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้ส่งมอบพันธุ์ข้าวดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้แก่สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีไปเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ส่วนในคราวนี้ ตัวแทนสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี นำโดยคุณเมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และคุณไชยวิทย์ บัวงาม สมาชิกสภาฯและประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยคือ ดร. บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี นักวิจัยชำนาญการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร. จิรณัทฐ์ เตชะรัง นักวิจัยหลังปริญญาเอก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้บรรยายสรุปถึงความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน และจัดให้มีการทดสอบชิมข้าวสวยของข้าวพันธุ์กลายสายพันธุ์ FRK-1 รุ่นแรกที่ปลูกได้ที่จ. ราชบุรี เปรียบเทียบกับข้าวเจ้าหอมที่ขายกันอยู่ในท้องตลาด หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์กลายสายพันธุ์ MSY-4 สำหรับอุตสาหกรรมผลิตเส้นขนมจีน ซึ่งกำลังอยู่ในระยะออกรวง ที่จะเก็บเกี่ยวได้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ และการประเมินผลผลิตของข้าวพันธุ์กลายสายพันธุ์ OSSY-23 สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ซึ่งจากการสุ่มเบื้องต้นพบว่ามีผลผลิตประมาณ 1,550 กิโลกรัม / ไร่

 

 

จำนวนทั้งหมด 24 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม