โครงการ หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2562

 

        ตามที่ศูนย์วิจัยนาโนสเกลฟิสิกส์ สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศนาโนเทค-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร สังกัดวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเกษตรกรอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกทุเรียน ณ บ้านทุ่งม่วง ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

 

        เมื่อวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นประธานเปิด "หมู่บ้านฟิสิกส์นาโนเพื่อการพัฒนาปลูกทุเรียน บ้านทุ่งม่วง" โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนมาช่วยแก้ไขปัญหาเชื้อราและแบคทีเรียในกระบวนการปลูกผลไม้เศรษฐกิจของจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็นสละ ข้าว ทุเรียน เพื่อเป็นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร และมุ่งหวังให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการขยายผลความรู้การแก้ปัญหาให้เกษตรกรในวงกว้างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ 

 

 

จำนวนทั้งหมด 18 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม