ติดตามการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนของ “โครงการวิจัยการประยุกต์ Plasma Immersion Ion Implantation เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารหมัก” สำหรับการเพิ่มผลิตภาพของฟาร์มโคนม

20 กุมภาพันธ์ 2562

 

        เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการประเมินผลของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประกอบด้วย คุณเขมทัต สุคนธสิงห์ ประธานกรรมการบริษัท สิขร จำกัดและกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ ศาสตราจารย์ ดร. ศันสนีย์ ไชยโรจน์ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุชิต  จารุวนาวัฒน์ คณบดีวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และกรรมการอำนวยการศูนย์ฯ  สมทบโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รองศาสตราจารย์ ดร สมศร สิงขรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคุณ ศศิวิมล หมู่ชาวใต้ ผู้จัดการศูนย์ฯ ได้เดินทางไปที่จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชนของ “โครงการวิจัยการประยุกต์ Plasma Immersion Ion Implantation เพื่อเพิ่มคุณภาพอาหารหมัก” สำหรับการเพิ่มผลิตภาพของฟาร์มโคนม  ทั้งนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย หัวหน้าโครงการวิจัยฯ และคณะนักวิจัยให้การต้อนรับและนำไปตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคนมของคุณพัฒนา พุทธสอน ประธานสหกรณ์โคนมอำเภอดอกคำใต้ ซึ่งนอกจากจะได้เห็นการปฏิบัติจริงในการใช้ซังข้าวโพดหมักเป็นอาหารเลี้ยงโคแล้ว ยังได้เห็นประจักษ์ว่าเปลือกทุเรียนหมักด้วยสูตรพิเศษของโครงการวิจัยฯก็สามารถใช้เป็นอาหารของโคได้เช่นกัน แนวคิดการนำเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการทำเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์เป็นอาหารของโค ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงโคได้จริงและได้มากประมาณ 30-40% โดยปริมาณและคุณภาพของน้ำนมไม่ได้ด้อยลงแต่ประการใด อีกทั้งยังทำให้เกิดความสะดวกและความแน่นอนในจัดหาอาหารให้โค จึงเป็นที่พึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเป็นอย่างมาก

 

        หลังจากนั้นคณะกรรมการฯได้เดินทางกลับไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยของหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ หัวหน้าหน่วยฯและคณะ ปัจจุบันโครงการวิจัยฯได้เริ่มขยายการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดจากศาสตร์ฟิสิกส์และชีววิทยานี้ไปสู่พื้นที่อื่นๆแล้ว เช่นที่จังหวัดบึงกาฬและอุตรดิตถ์ เป็นต้น และกำลังจะขยายผลไปใช้กับสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นด้วย

 

 

จำนวนทั้งหมด 15 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม