ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะ พบปะนักวิจัยและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

23 มกราคม 2562

 

        ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยและพบปะนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 โครงการฯ มีรายละเอียด ดังนี้

 

  1. โครงการวิจัยการคิดค้นวัสดุแมกนิโตแคลอริกสำหรับเครื่องทำความเย็น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร จันทรัตน์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการและปัญหาการทำงานวิจัย

  2. โครงการวิจัยฟิสิกส์ชีวภาพของการรู้จำและการนำส่งโมเลกุลเพื่อนวัตกรรมทางการแพทย์  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการและปัญหาการทำงานวิจัย

  3. โครงการวิจัยการศึกษาสมบัติแม่เหล็กและเชิงกายภาพของสารประกอบความร้อนเชิงแม่เหล็กในกลุ่มแมงกาไนต์ (LaMnO3) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบระบบทำความเย็นเชิงแม่เหล็ก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการและปัญหาการทำงานวิจัย

 

 

จำนวนทั้งหมด 13 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม