สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

13 มีนาคม 2562

 

      วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 9.03 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ รวมถึงพิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2562 ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนากำลังคน ด้านการวิจัยและด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

      โดยด้านการพัฒนากำลังคนและด้านการวิจัยในปีที่ผ่านมา ได้สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และครูวิทยาศาสตร์ ไปเข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการวิจัยในสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งมีการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาด้านกำลังคนและการวิจัย

 

      ส่วนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ ได้ให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ หรือโรงเรียนหลัก 67 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้ให้ความช่วยเหลือทางโครงสร้างพื้นฐานอาคารห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ , หลักสูตรในการเรียนการสอนปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน มีนักเรียนได้เรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแล้วจำนวน 1,400 คน

 

      สำหรับภาพรวมของการดำเนินงานโครงการต่างๆ มีพันธมิตรที่ร่วมดำเนินโครงการในประเทศไทยประมาณ 35 หน่วยงาน และประเทศอื่นๆ อย่างน้อย 8 ประเทศ โดยมีผู้ได้รับการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมของโครงการ ทั้งสิ้นรวมแล้วกว่า 6,500 คน

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม