การประชุมประจำปี 2562 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

11 มิถุนายน 2562

 

        ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดประชุมประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักฟิสิกส์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ก่อเกิดความร่วมมือในการใช้ S&T ช่วยเสริมแกร่งและพัฒนาความเข้มแข็งของฟิสิกส์ศึกษาและของเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมหลักในการประชุมประกอบด้วย

 

  1. การแสดงโปสเตอร์สรุปจบโครงการวิจัยปีงบประมาณ 2559-2561
  2. การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่
  3. การระดมความคิดการจัดทำแผนงาน R&D ด้านฟิสิกส์ของประเทศสำหรับทศวรรษหน้า

 

        ทั้งนี้การแสดงโปสเตอร์ดังกล่าวเป็นการสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดำเนินการวิจัย 3 ปีของ 10 โครงการวิจัยจากโปรแกรมวิจัยการปฏิรูปฟิสิกส์ศึกษาอย่างยั่งยืน (4 โครงการวิจัย) และโปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (6 โครงการวิจัย) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2561

 

        ส่วนการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่มีทั้งสิ้น 39 โครงการวิจัย จาก 9 โปรแกรมวิจัยคือ 1) โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรมการทำความเย็นด้วยระบบแม่เหล็ก 2) โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นและแหล่งพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า 3) โปรแกรมวิจัยฟิสิกส์พื้นฐานกับการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีอุบัติใหม่ 4) โปรแกรมวิจัยฟิสิกส์พื้นฐานแบบมุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง 5) โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางควอนตัมฟิสิกส์เพื่อการสำรวจน้ำมันและแก๊ส 6) โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์ 7) โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต 8) โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้งานในอุตสาหกรรมและงานวิจัย และ 9) โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์อุบัติใหม่ชนิดเพอรอฟสไกต์ ซึ่งมีนักวิจัย นักศึกษา ผู้ที่สนใจ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และคณะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยเข้าร่วมรับฟังและประเมินประมาณ 100 คน

 

        ต่อมาในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดให้มีการระดมความคิดในประเด็น “การจัดทำแผนงาน R&D ด้านฟิสิกส์ของประเทศสำหรับทศวรรษหน้า” ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมระดมความคิดประมาณ 80 คน

 

 

จำนวนทั้งหมด 21 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม