สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เชิญศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมในการจัดงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร จังหวัดราชบุรี เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว”

15 กรกฎาคม 2562

 

        เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 07:30 – 16:30 น. สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีโดยนายสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาฯ ได้เชิญศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมในการจัดงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร จังหวัดราชบุรี เรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าว” ซึ่งเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของโครงการก็คือการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยการเพิ่มผลผลิตให้ได้มากกว่า 1 ตัน/ไร่ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ชาวนาที่มีมากกว่าการปลูกแต่ข้าวเพื่อการบริโภคอย่างที่ผ่านๆมา

 

        ในงานนี้มีการเซ็น MOU เกี่ยวกับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนให้เกษตรกร จ. ราชบุรี ผ่านทางสภาเกษตรกร จังหวัดราชบุรีได้มีโอกาสใช้ข้าวสายพันธุ์ใหม่คุณภาพดีที่พัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์  สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรห้วยไผ่เพื่อการผลิต โดยคุณไชยวิทย์ บัวงาม ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ ทั้งนี้โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมศร สิงขรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณวิจัยและพัฒนาแก่โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ และศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้นสังกัดของคณะนักวิจัย ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมกับกลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร ผู้แทนสภาเกษตรกรจาก 28 จังหวัด ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในโรงยิมเนเซียม อ. เมือง จังหวัดราชบุรี จำนวนประมาณ 1,000 คน

 

        ผู้เข้าร่วมงานยังได้ชมนิทรรศการที่ร่วมกันจัดขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้นำข้าวสายพันธุ์ใหม่คุณภาพดีเด่นที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงพันธุ์โดยการใช้เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำจำนวน 26 สายพันธุ์มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกด้วย อีกทั้งยังมีโอกาสได้ทดลองชิมข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ “มช 10-1” ของโครงการ นอกจากนั้นยังได้รับฟังความรู้เรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเองเป็นแห่งแรกของประเทศ โดยดร. บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี และ ดร. จีรณัทฐ์ เตชะรัง นักวิจัยสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเรื่องของโรคและแมลงศัตรูข้าวโดยดร.วิพรพรรณ เนื่องเม็ก จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

จำนวนทั้งหมด 20 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม