งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

31 กรกฎาคม 2562

 

        ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้นำผลงานการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 11 ศูนย์ ภายใต้การประสานงานของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ที่ครอบคลุม 5 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) พืชเศรษฐกิจภาคใต้ 2) อุตสาหกรรมแปรรูป 3) รักษ์สิ่งแวดล้อม 4) สุขภาพและความมั่นคง และ 5) STEM Education ทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมจัดแสดงผลงานในประเด็นที่ 1, 2 และ 5  โดยในประเด็นที่ 1 ได้นำเสนอเรื่อง“เทคโนโลยีต้นแบบอุตสาหกรรมการผลิตยางแท่ง STR20 ด้วยไมโครเวฟ” และ “เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเกรดเอและเกรดพรีเมี่ยม”  ส่วนในประเด็นที่ 2 ได้นำเสนอเรื่อง “เทคโนโลยีและนวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร” และ “เทคโนโลยีการอบแห้งสะตอที่สามารถคืนตัวได้”  ทั้งล้วนเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. หมุดตอเล็บ  หนิสอ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์โดยผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมฐานฟิสิกส์ดังกล่าวไปใช้ยกระดับผลิตภัณฑ์ของตนทั้งในเชิงคุณภาพและการประหยัดพลังงาน อาทิเช่นคุณไพโรจน์ ภู่ต้อง ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงอรุณปาล์มออยล์ ที่นำน้ำมันปาล์มเกรดพรีเมี่ยมไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์หลายชนิด และคุณชมนาด ศรีเปารยะ เจ้าของผลิตภัณฑ์สะตออบแห้งคืนตัวได้ด้วยเพียงแต่แช่น้ำรายแรกของประเทศ

 

        ในประเด็นที่ 5 นั้นศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมกับดร. สุทธิดา รักกะเปาและคณะ จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามแนวทาง STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง เรื่อง “Arduino in the Physics Lab” โดยมีคณะครูจากเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ทั้งนี้ในตอนท้ายศูนย์ ฯ ได้มอบสื่อการสอนชุดอุปกรณ์ Arduino สำหรับการทดลองหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก (g) ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำกลับไปใช้ที่โรงเรียนด้วย

 

สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่: คลิ๊กที่นี้

 

 

จำนวนทั้งหมด 24 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม