การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน XPS

13 สิงหาคม 2562

 

       เมื่อวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) ได้ส่งบุคลากรของศูนย์ฯ 2 ท่านคือ คุณสมฤทัย โพธิพิพิธ และ คุณเก็จแก้ว ก้านลาย มาศึกษาและร่วมปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริงในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้มอบหมายให้ คุณชาญวิทย์ ศรีพรหม เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ และ คุณธันยกานจน์ พฤกษ์ทยานนท์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ XPS ของหน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นผู้แนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์

 

        เจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านได้รับการถ่ายทอดกลเม็ดในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS แบบต่างๆ และได้รับคำแนะนำเชิงเทคนิคในการแก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงเบื้องต้นหากเกิดสภาวะฉุกเฉิน, การสอบเทียบปริมาณที่วัดได้ของ photoelectron และการปรับตั้งค่าของตัวเครื่อง เช่น การใช้ charge balance และการปรับใช้ระบบ focusing lens, ปัจจัยสำคัญต่างๆและชนิดของตัวอย่างที่อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS รวมไปถึงการแปรผลของสเปกตรัมที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค XPS ที่มีความซับซ้อนสูง และการแก้ปัญหาเมื่อเกิดการทับซ้อนกันของสเปกตรัมอีกด้วย

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม