การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัย และปรึกษาหารือทางวิชาการกับนักวิจัยในสังกัดศูนย์ฯ

27 มิถุนายน 2562

 

        เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ เข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยและพบปะนักวิจัยในโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบเคลือบแข็งยิ่งยวดด้วยเทคนิคการตกสะสมด้วยไอออนเชิงกายภาพบนอุปกรณ์ตัดเฉือน” สังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานโครงการและปัญหาการทำงานวิจัย รวมทั้งได้มีการปรึกษาหารือความร่วมมือด้านการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ทูล เทคโนโลยี จำกัด

 

        ซึ่งโดยเบื้องต้นโครงการฯ จะขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดลอง และค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ช่วยนักวิจัยระดับปริญญาตรี และจากการปรึกษาหารือดังกล่าวทำให้เกิดการบริการวิชาการจากห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่บุคลากรของบริษัท อินเตอร์ทูลฯ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หน่วยวิจัยเทคโนโลยีพลาสมา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 3 คนซึ่งในระหว่างการการจัดอบรมได้มีการปรึกษาหารือความร่วมมือและได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าทางบริษัทอินเตอร์ทูลฯ จะส่งชิ้นงานของเหล็กชนิดต่างๆ แก่ห้องปฏิบัติการฯ เพื่อทำการศึกษาการทำ nitriding และเคลือบฟิล์ม TiN, TiAlN, TiCN และ DLC และบริษัทจะนำเอาชิ้นงานที่ผ่านการทำ Plasma nitriding และ DLC coating จากหน่วยวิจัย ไปวิเคราะห์และจะส่งผลวิเคราะห์มาให้หน่วยวิจัยทราบต่อไป รวมทั้งบริษัทอินเตอร์ทูลฯ และหน่วยวิจัยได้หารือเรื่อง งานวิจัยร่วมเกี่ยวกับ Low temperature plasma nitriding และการเคลือบฟิล์ม โดยจะทำเป็นโครงการศึกษาวิจัยระยะสั้นระยะเวลา ประมาณ 6 เดือน ซึ่งบริษัทจะส่งรูปแบบของการเสนอโครงการมาให้ทางหน่วยวิจัยในโอกาสถัดไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 3 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม