การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลายแก่สภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

22 สิงหาคม 2562

 

       เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ขอเข้าศึกษาดูงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลาย เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ผลงานการวิจัย และนวัตกรรมการผลิตข้าวคุณภาพสู่การเกษตร ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

 

ผลการหารือความร่วมมือสรุปได้ ดังนี้

 

(1) สภาฯ สนใจการนำสายพันธุ์ข้าวพันธุ์กลายที่มีศักยภาพ ไปปลูกในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกของชาวนาในพื้นที่

 

(2) สภาฯ จะดำเนินการออกแบบโมเดลการบริหารจัดการการเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลาย โดยอาศัยต้นแบบโมเดลจากสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เสนอให้ทางศูนย์ฯ พิจารณา

 

(3) ภายหลังการจัดทำโมเดลฯ ศูนย์ฯ จะดำเนินการส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์กลาย เพื่อดำเนินการปลูกทดสอบในพื้นที่ และศูนย์ฯ จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการติดตาม และแนะนำการเพาะปลูกทดสอบในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

 

(4) สภาฯ จะดำเนินการประสานงานด้านเอกสาร ในการติดต่อขอใช้พันธุ์ข้าวอย่างเป็นทางการและขอทำความร่วมมือ (MOU) กับศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 20 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม