งานสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ

9 กันยายน 2562

 

        ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม Empress Grand Hall ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส  อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้นำผลงานการวิจัยและพัฒนาของศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 11 ศูนย์ ภายใต้การประสานงานของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ที่ตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ” ที่ครอบคลุม 5 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) รักษ์สุขภาพ 2) รักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 3)อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า 4) เกษตรยั่งยืน และ 5) STEM Education ทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมจัดแสดงผลงานในประเด็นที่ 1, 3, 4 และ 5  โดยในประเด็นที่ 1 ได้นำเสนอเรื่อง “Cold Atmospheric Pressure Plasma Technology for Wound Healing” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ และ ดร. อภิวัฒน์ วิใจคำ ในประเด็นที่ 3 ได้นำเสนอเรื่อง “เครื่องสำรวจและชี้เป้าแหล่งปิโตรเลียมใหม่ความละเอียดสูงระดับ 10-9” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยห้องปฏิบัติการทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ อนุกูลและคณะ และในประเด็นที่ 4 ได้นำเสนอเรื่อง “ข้าวไทยพันธุ์ใหม่คุณภาพดีและผลผลิตสูงเพื่อชาวนาไทย 4.0” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร. บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี และดร.จีรณัทฐ์ เตชะรัง และเรื่อง “การลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงสัตว์ 30-40%” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยหน่วยเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย และ ดร. กันตา แสงวิจิตร

 

        ในประเด็นที่ 5 นั้นศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรีฑา แก้วคง ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูตามแนวทาง STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง เรื่อง “Active Learning in Physics การเรียนรู้ฟิสิกส์เชิงรุก” โดยมีคณะครูจากเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

 

 

จำนวนทั้งหมด 24 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม