ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง การจับคู่วิจัย โครงการ “ปั้นดาว”

11 กันยายน 2562

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง การจับคู่วิจัย โครงการ “ปั้นดาว” เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง “การจับคู่วิจัยโครงการปั้นดาว” และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม” ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น จตุจักร (ตึก DD Mall) ซึ่งกระทรวงอว. จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “จากห้องปฏิบัติการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” เพื่อเฟ้นหาสุดยอดงานวิจัยและนวัตกรรมจากศูนย์ความเป็นเลิศ 11 ศูนย์ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงฯ นักวิจัย ผู้แทนหน่วยสร้างนวัตกรรมและผู้แทนภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

        ภายในงานมีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ของประเทศ ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ KX Consulting Enterprise Co., Ltd. มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดโครงการ “การสร้างมูลค่างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ (ปั้นดาว)” ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการนำผลงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศและนักวิจัยอิสระที่มีความพร้อมและศักยภาพสูงไปพัฒนาต่อยอดให้สามารถส่งมอบเทคโนโลยีให้กับภาคการผลิต สามารถนำไปสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ในรูปของสินค้า/บริการได้ โดยมีงบประมาณสนับสนุนจำนวน 80 ล้านบาท

 

        โครงการ “ปั้นดาว” ถือเป็นมิติใหม่และเป็นนวัตกรรมใหม่ของการเฟ้นหาและทำงานวิจัย โดยรัฐจะสนับสนุนโครงการวิจัยศักยภาพสูงและสอดคล้องกับความต้องการทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพานิชย์ได้ในระยะสั้น ผ่านกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มข้นถึง 4 ขั้นตอน เพื่อให้ได้โครงการวิจัยที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสูงสุด ประกอบด้วย

 

1. รอบแรก - Proposing Round : ศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆคัดเลือกผลงานวิจัยของศูนย์ฯที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพสำหรับจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเบื้องต้น จำนวนรวม 60 โครงการ

 

2. รอบที่ 2 - Selection Round : ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะทำงานด้านวิชาการพิจารณาโครงการวิจัย พิจารณาคัดกรองโครงการวิจัยที่มีศักยภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเหลือ 27 โครงการ

 

3. รอบที่ 3 - Pitching and Matching Round : หลังฟังการบรรยายสรุปเป็นเวลา 7 นาทีจากหัวหน้าหรือตัวแทนของ 27 โครงการ ที่ปรึกษาหรือโค้ช (coach) เลือกจับคู่กับโครงการที่ตนสนใจ เพื่อทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างเจ้าของโครงการกับที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในเชิงพานิชย์ (นอกห้อง pitching มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยทั้ง 27 โครงการแก่ผู้ร่วมงานและสื่อมวลชน)

 

4. รอบที่ 4 - Final Round : เป็นรอบตัดสินสุดท้าย ซึ่งโค้ชกับเจ้าของโครงการที่เลือกจับคู่กันจะร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) นำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาตัดสินคัดเลือกโครงการวิจัยที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพสูงสุด ไม่เกิน 12 โครงการ เพื่อเข้าสู่กระบวนการ “ปั้นดาว” ต่อไป

 

       ในครั้งนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของรอบที่ 3 - Pitching and Matching Round โครงการที่โค้ชเลือกจะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านทุนวิจัยและระบบการ coaching จากกระทรวง อว. เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าและบริการ ในกรอบระยะเวลา 1 ปี “ปั้นดาว” จึงถือเป็นนวัตกรรมตัวอย่างในการทำงานวิจัยที่เด่นชัดเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยกับ ความต้องการทางยุทธศาสตร์ของประเทศและเสริมภาคการผลิตอุตสาหกรรมให้เข้มแข็ง เพื่อเพิ่มระระดับความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม.

 

โดยโครงการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 นี้มี 3 โครงการ ได้แก่

 

1. โครงการสร้างเครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์และรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม

       หัวหน้าโครงการ :      รองศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา  รัตนพันธ์

                                      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

       โค้ช :                       อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

2. โครงการเครื่องพลาสมาเย็นอากาศแบบพกพา สำหรับการบำบัดแผลติดเชื้อ (Handy Plasma Heal)

       หัวหน้าโครงการ :      รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรวรรณ  บุญญวรรณ

                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       โค้ช :                       อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. โครงการผลิตหัวเชื้ออาหารสัตว์ต้นทุนต่ำเพื่อสร้าง SME ระดับชุมชน

       หัวหน้าโครงการ :     รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ อลัตนาโภชัย

                                     มหาวิทยาลัยพะเยา

       โค้ช :                      อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

จำนวนทั้งหมด 24 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม