การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุเทอร์โมอิเล็กทรอนิกส์ และปรึกษาหารือทางวิชาการกับนักวิจัยในสังกัดศูนย์ฯ

6 กุมภาพันธ์ 2563

 

       ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการด้านฟิสิกส์ ให้แก่โครงการวิจัย “การพัฒนาวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกแบบผสมและเทคนิคการพิมพ์สามมิติเพื่อประดิษฐ์ผ้าใบทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกสำหรับประยุกต์ใช้ในระบบปรับอากาศยานยนต์” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย นั้น

 

       เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ อยู่ดี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม นำคณะจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายประดาป พิบูลสงคราม, กรรมการบริหาร ร่วมด้วย ดร.วันเฉลิม ชโลธร, Product & Solution Development Department Manager และMr.Pieter Georges Keppens, Head of Group Product and Technical Solution ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้การการสนับสนุนของศูนย์ฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการวิจัยฯ และหารือแนวทางความร่วมมือกัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ หัวหน้าโครงการวิจัย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการวิจัย ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

 

จำนวนทั้งหมด 4 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม