ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ติดตามการปลูกทดสอบข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ

17 กุมภาพันธ์ 2564

 

       เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ เยี่ยมชมติดตามความคืบหน้าแปลงปลูกทดสอบข้าวพันธุ์กลายที่ได้จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ภายใต้โครงการการตรวจติดตามผลการส่งเสริมข้าวลำไอออนและการปรับปรุงแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี และ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง สังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในแปลงปลูกทั้งหมดประกอบไปด้วยกิจกรรมการปลูกรักษาพันธุ์ข้าว กข6 พันธุ์กลาย ข้าวสังข์หยดพัทลุงพันธุ์กลาย และข้าวญี่ปุ่น กวก.2 พันธุ์กลาย รวม 104 พันธุ์ กิจกรรมการปลูกข้าวเจ้า ศฟ 10-5 (MSY-4) และข้าวเจ้า ศฟ 10-7 (OSSY-23) เพื่อทำเมล็ดพันธุ์หลักสำหรับทำเมล็ดพันธุ์ขยายและเมล็ดพันธุ์จำหน่าย และใช้ส่งเสริมข้าวใน โมเดลข้าว มช-ราชบุรี ในปีต่อไป และกิจกรรมปลูกเพื่อเก็บข้อมูลลักษณะประจำพันธุ์ข้าวเพื่อการขอขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 ต่อกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

จำนวนทั้งหมด 17 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

การส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลายในพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำรองรับน้ำหลาก ทุ่งบางระกำ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานการวิจัยทางด้านข้าวเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมและบุคลากร ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับสภาเกษตรจังหวัด 6 จังหวัด


ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้รับความสนใจจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 และสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์


การติดตามและประเมินผลโครงการสร้างมูลค่างานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปั้นดาว)


หัวข้อข่าวทั้งหมด