ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ ตรวจเยี่ยมแปลงเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลาย ณ จังหวัดอุตรดิดถ์ และจังหวัดสุโขทัย

19 มีนาคม 2564

 

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความคืบหน้าแปลงปลูกทดสอบข้าวพันธุ์กลาย ข้าวเจ้า ศฟ 10-5 (ข้าวเพื่ออุตสาหกรรมแป้ง) ที่ได้จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ณ แปลงปลูกข้าวพันธุ์กลายที่ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

 

       รวมทั้งได้ติดตามความคืบหน้าแปลงปลูกทดสอบข้าวพันธุ์กลาย ข้าวเจ้า ศฟ 10-7 (ข้าวเพื่ออาหารสัตว์) ที่ได้จากเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ณ แปลงปลูกข้าวพันธุ์กลายที่ปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ ตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

จำนวนทั้งหมด 23 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม