การส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลายในพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำรองรับน้ำหลาก ทุ่งบางระกำ

2 กรกฎาคม 2564

 

       เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 คุณสุทิน ชฎาดำ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และคณะ ร่วมกับร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และคณะ เข้าร่วมหารือการส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวพันธุ์กลายในพื้นที่ลุ่มน้ำต่ำ รองรับน้ำหลาก ทุ่งบางระกำ กับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และคณะเข้าร่วมการหารือการส่งเสริมด้วยนวัตกรรม “เทคโนโลยีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ” ถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขีดจำกัดด้านพื้นที่น้ำหลาก ทุ่งบางระกำ เพื่อก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปในอนาคต

 

 

จำนวนทั้งหมด 8 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม