ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาบาล

17 สิงหาคม 2564

 

       เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีพลามาไพโรไลซิส-แก๊สซิฟิเคชันสำหรับกำจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตรายจากโรงพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้นำเสนอ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

 

 

จำนวนทั้งหมด 5 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม