การตรวจเยี่ยมโครงการเครื่องผลิตรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์ระดับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์จากงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

30 ธันวาคม 2564

 

       สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ คราวประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ได้มีมติให้ตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการกำกับ ติดตาม เสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และสิทธิบัตร ที่เป็นผลงานจากโครงการวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยในเครือข่ายที่รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยผ่านศูนย์ฯ นั้น

 

       ในการนี้ ศูนย์ฯ จึงได้เชิญ ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล และนายเขมทัต สุคนธสิงห์  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการของศูนย์ฯ ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม ร่วมติดตามและเสนอแนะแนวทางการทำงานให้แก่โครงการวิจัย การสร้างเครื่องผลิต กราฟีนออกไซด์และรีดิวส์กราฟีนออกไซด์ระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม ในวันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00–12.00 น. ณ หน่วยวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุอัจฉริยะ ห้อง 307 ตึกจุฬาภรณ์ 1 (SC04) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการวิจัย "ปั้นดาว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระยะที่ 1) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชรษฐา รัตนพันธ์ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย     

 

       ในการหารือดังกล่าว ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยและรายละเอียดการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องผลิตกราฟีนออกไซด์และรีดิวส์กราฟีนออกไซด์ระบบอัตโนมัติระดับอุตสาหกรรม ให้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้คณะติดตามตรวจเยี่ยมได้รับทราบ และได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการวิจัย การมุ่งพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยระดับแนวหน้า และการพัฒนานวัตกรรม ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยศูนย์ฯ จะรับหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลางในการรองรับโครงการวิจัยที่มีลักษณะเป็นโครงการบูรณาการข้ามกลุ่มสาขาวิชาหรือข้ามส่วนงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

จำนวนทั้งหมด 11 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม