การให้บริการเครื่องอบไมโครเวฟเอนกประสงค์แก่คุณอุไรวรรณ ภู่วัตร ผู้ประกอบการจากห้างหุ้นส่วน จำกัด ข้าวสร้างสุข

16 กันยายน 2557

 

        การให้บริการเครื่องอบไมโครเวฟเอนกประสงค์แก่คุณอุไรวรรณ ภู่วัตร ผู้ประกอบการจากห้างหุ้นส่วน จำกัด ข้าวสร้างสุข ทดสอบการใช้เทคนิคไมโครเวฟสำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้องพันธุ์ลืมผัวเพื่อใช้ทดแทนเทคนิคเดิมเพื่อการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ให้ความร่วมมืออย่างเต็มความสามารถเพราะเล่งเห็นความสำคัญของการเชื่อมโยงงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์กับภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557

 

 

จำนวนทั้งหมด 12 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม