ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25 กุมภาพันธ์ 2558

 

        วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้เข้าพบศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) และ ดร.นิติศักดิ์ ปาสาจะ (หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์) โดยได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาและสร้างเครือข่ายนักวิจัยฟิสิกส์ไทยเพื่อพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยทางฟิสิกส์ของประเทศไทย ให้มีคุณภาพทัดเทียมในระดับสากล

 

 

จำนวนทั้งหมด 3 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม