การสัมมนาเรื่อง การปฏิรูปฟิสิกส์ศึกษาอย่างยั่งยืน

23 มีนาคม 2558

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาเพื่อระดมความคิดในหัวข้อ “การปฏิรูปฟิสิกส์ศึกษาอย่างยั่งยืน” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม P603 ชั้น 6 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยนักวิชาการและนักวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษาของไทยรวมทั้งสิ้น 23 คน ร่วมรับฟังการบรรยายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุมงคล  ศิริเวทิน เรื่อง Science (Physics) Teaching และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษา ร่วมกันกำหนดแนวทางและเป้าหมาย รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการปฏิรูปฟิสิกส์ศึกษาอย่างยั่งยืนใน 3 ระดับ คือ ระดับรากฐาน ระดับสังคม และระดับอาเซียน

 

 

จำนวนทั้งหมด 26 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม